جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین
۳۵۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین


سال انتشار:
۱۳۹۳
تعداد صفحه:
۵۰۲
ویرایش/شماره چاپ:
ششم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ است. فهرست مطالب کتاب: پیشگفتار بخش اول: برنامه‌ریزی زمین ۱. برنامه‌ریزی زمین چیست؟ ٢. برنامه‌ریزی محیطی در برنامه‌ریزی زمین بخش دوم: بررسی وضح موجود زمین ۳. مقدمه‌ای بر بررسی وضع موجود زمین ۴. محیط فیزیکی ۵. محیط طبیعی ۶. جنبه‌های محیط اجتماعی: کاربری زمین، مدیریت زمین و خصوصیات منظر بخش سوم: فضاهای مردمی ٧. بسترهای محیطی و کیفیت زندگی ٨. الزامات استفاده‌کنندگان بخش چهارم: طرح زمین ٩. شناسایی توان زمین ۱۰. تهیه طری زمین ۱۱. مطالعه موردی فورت پارک (Fort Park) بخش پنجم. برنامه‌ریزی محیطی شهری پایدار تصویری از فرایند برنامه‌ریزی محیطی مجتمع‌های زیستی محلی آن. آر. بیر (Anne R. Beeer) ۱۲. بررسی وضع موجود (Inventory) از نظر محیطی و ارزیابی تاثیر یافته ها برای مجتمع‌های زیستی محلی پایدار ۱۳. طرح محیطی یک مجتمع زیستی محلی - تفسیر اطلاعات برای تدوین راهکاری برای دستور کار محلی ۲۱» (Local Agenda ۲۱) ١۴. «اقدامات، پایداری محیطی در سطح همسایگی- اجرای، «دستورکار محلی ٢١» ۱۵. تکنیک‌های جمع آوری و ارائه داده های مربوط به زمین و کنندگان ۱۶. تکنیک‌های ارزیابی قابلیتهای زمین ۱۷. تهیه و تدوین یک طرح زمین منابع بخش پنجم ضمیمه الف: دستور کار محلی ۲۱ و محیط‌های شهری پایدار فهرست موضوعی