فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای اساتید مهدی دریانی
جستجوی کتاب:
استاد مهدی دریانی
کتاب طراحی در معابر و زمین های شیب دار

دانلود جزوه طراحی در معابر و زمین های شیب دار

کتاب طراحی در معابر و زمین های شیب دار
نویسنده:
مهدی دریانی
ناشر:
مهدی دریانی
تعداد صفحه:
۱۴۳
زبان نوشتار:
فارسی
سال انتشار:
۱۳۹۹

معرفی دانلود جزوه طراحی در معابر و زمین های شیب دار

کاربرد این‌جزوه در طراحی زمین های شیبدار شهری و آزمون های طراحی نظام‌مهندسی رشته معماری است.

دانلود اینترنتی جزوه تخصصی طراحی در معابر و زمین های شیب دار

برای دانلود این جزوه تخصصی در زمینه طراحی معابر در سطوح شیبدار می توانید از سایت تخصصی رایان بوک مراجعه کنید. 

نمونه آزمون طراحی در معابر و زمین های شیب دار

در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ از ﮔﺮوه ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺑﺼﻮرت دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ 60 درﺻﺪ ﺑﻌﻼوه دو ﻣﺘﺮ در آن رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮار زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد. - ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺷﺎﻣﻞ دو واﺣﺪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ، ﭘﻼن ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺣﻴﺎط ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺣﻴﺎط ﺧﻠﻮت ﺑﺎﺷﺪ. )ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺮض ﻛﻢ زﻣﻴﻦ، راه اﻣﺪارﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﺧﻠﻮط ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ(
- ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼن ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺮاژ ﻫﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه.
ﺗﺬﻛﺮات:
- ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺘﺮاژ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ )ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ و اول( ﺣﺪاﻛﺜﺮ 140 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
- درز اﻧﻘﻄﺎع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺮاح اﺳﺖ.
- اﺗﺎق ﻫﺎی ﺧﻮاب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و دارای ﻛﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﺮض 70 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
- ﻓﻀﺎی اﻧﺒﺎری در واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻗﻞ 4 ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
- ﻧﺤﻮه ی ارﺗﺒﺎط ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ اول ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺮت ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
- رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮارﮔﻴﺮی اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺷﻮد.
- ﻧﻮررﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
- رواﺑﻂ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﻼن ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ اول ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
- رﻋﺎﻳﺖ ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

قبل از مطالعه کتاب طراحی در معابر شیبدار بهتر است ابتدا کتاب طراحی سازه های فولادی و بتنی را مطالعه کنید. 
نسخه دیجیتال
۳۵۰,۰۰۰ تومان
خرید نسخه دیجیتال
نسخه فیزیکی (چاپی)
ناموجود
اطلاع از موجودی کالا
شاید این کتابها را نیز بپسندید
معماری پانزدهم تست تألیفی - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۸,۰۰۰
۱۰
۲۵,۲۰۰ تومان
دیجیتال
معماری دوازدهم دروس فنی ساختمان ایستایی - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۵۰,۰۰۰
۱۰
۲۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری دوم دانش فنی معماری (2) تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۳,۰۰۰
۱۰
۲۰,۷۰۰ تومان
دیجیتال
جزئیات ارتقا دهنده معماری - محمود گلابچی، احسان سروش نیا
محمود گلابچی، احسان سروش نیا
نسخه چاپی
۱۱۰,۰۰۰
۲۰
۸۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهنمای جامع مهندسی سازه برای معماران - پیت سیلور، ویل مکلین، پیتر ایوانز
پیت سیلور، ویل مکلین، پیتر ایوانز
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
روش‌ های تحقیق در معماری - لیندا گروت، دیوید وانگ
لیندا گروت، دیوید وانگ
نسخه چاپی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
روش طرح و ساخت با رویکردهای 3034 Turnkeyو EPC وBOT و Bridging - سیدنی لوی
سیدنی لوی
نسخه چاپی
۹۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین - آن. آر. بییر، کاترین هیگینز
آن. آر. بییر، کاترین هیگینز
نسخه چاپی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان - پیر فون مایس
پیر فون مایس
نسخه چاپی
۷۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال