فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر AISC
جستجوی کتاب:
انتشارات AISC

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتاب تست -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Graphical Method for Design of Cantilevered and Suspended Span Beams -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Behavior and Design of Single Plate Shear Connections -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
An Experimental Look a Bracket Loaded Webs -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Beam Deflections and Stresses During Lifting -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Bolt Tension Control with a Direct Tension Indicator -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Yield Line Compnent Method for Bolted Flange Connections -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Allowable Axial Stresses in Segmented Columns -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Bending Strength of Steel Bracket and Splice Plates -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Specification for the Design of Steel-Concrete Composite Columns -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Fresh Look at Bolted End-Plate Behavior and Design -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
An Assessment of K Factor Formulas -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A General Solution for Eccentric Loads on Weld Groups - G. DONALD BRANDT
G. DONALD BRANDT
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Design Aid for Connection Angle Welds Subjected to Combined Shear and Axial Loads - KENNETH M. LOOMIS ,WILLIAM A.THORNTON and THOMAS KANE
KENNETH M. LOOMIS ,WILLIAM A.THORNTON and THOMAS KANE
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Design Aid for Connection Angle Welds Subjected to Combined Shear and Axial Loads - KENNETHM.LOOMIS,WILLIAMA.THORNTONan dTHOMASKANE
KENNETHM.LOOMIS,WILLIAMA.THORNTONan dTHOMASKANE
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Bolt Shear Design Considerations - R.H.R Tide
R.H.R Tide
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Method for the Plastic Design of Unbraced Multistory Frames - OSCAR DE BUEN
OSCAR DE BUEN
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
BOLTED DOUBLE ANGLE CONNECTIONS IN COMBINED SHEAR AND TENSION -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Allowable Loads on Beams without Lateral Support -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Amplification Factors for Beam-Columns -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
basic diaphragm design - Richard B. Heagler
Richard B. Heagler
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Practical Method of Second Order Analysis Part2—Rigid Frames -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
ApproximatePlastic Modulus of Wide Flange Beam Sections -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Practical Method of Second Order Analysis Part 1 Pin Jointed Systems -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Analysis and Design of Framed Columns Under Minor Axis Bending -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Allowable Stress for Bending Members -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Novel Approach for K Factor Determination -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Analysis and Design of a Web Connection in Direct Tension -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Bolt Preload Measurements Using Ultrasonic Methods -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Bracing Connections for Heavy Construction -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
bolt shear design consideration -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Bracing of Continuous Columns -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان