فروشگاه کتاب

فهرست کتابها معماری
جستجوی کتاب:
Architect's Drawings: A selection of sketches by world famous architects through history - Kendra Schank Smith
Kendra Schank Smith
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰
۳۰
۱۴,۰۰۰ تومان
نظم و بی نظمی در معماری - محمدرضا بمانیان، آرین امیرخانی، محمدرضا لیلیان
محمدرضا بمانیان، آرین امیرخانی، محمدرضا لیلیان
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲,۰۰۰
۶۰
۴,۸۰۰ تومان
طراحی در معابر و زمین های شیب دار - مهدی دریانی
مهدی دریانی
نسخه چاپی
دیجیتال
۳۰۰,۰۰۰
۱۷
۲۵۰,۰۰۰ تومان
نویفرت 12 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 11 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 10 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 9 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 8 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 7 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 6 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 5 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 4 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 3 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 2 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 1 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
Gaudi - Jeremy Roe
Jeremy Roe
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۸,۰۰۰
۴۰
۱۰,۸۰۰ تومان
از خاک تا خشت: (خشت از دیدگاه معماری و مردم شناسی) - حسین مسرت
حسین مسرت
نسخه چاپی
۱۱۰,۰۰۰
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مگنو -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
معماری 1(دروس فنی ساختمان 1) - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۱۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری 2 (دانش فنی معماری 2) - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۳,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری 3(دروس فنی ساختمان 3) - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری 7 (درک عمومی معماری منظر) - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۳,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری 12(دروس فنی ساختمان ایستایی) - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ایستایی و فن ساختمان - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۸۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تنظیم شرایط محیطی ویژه انرژی معماری - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۷۷,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی فنی 1و اجزاء ساختمان - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تاسیسات ساختمان - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی فنی2 و اجزاء ساختمان - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سیستمهای ساختمانی در معماری - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری 15بانک سوالات معماری - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بانک سوالات تالیفی معماری دکتری کتاب دوم - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۱,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تکنولوژی معماری پیشرفته دکتری - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
نویفرت اطلاعات معماری ویرایش 4 (2018) - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
خانۀ سبز، گرایشهایی نو در معماری پایدار - آلانا استنگ، کریستوفر هاسورن
آلانا استنگ، کریستوفر هاسورن
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهنمای جامع مهندسی سازه برای معماران - پیت سیلور، ویل مکلین، پیتر ایوانز
پیت سیلور، ویل مکلین، پیتر ایوانز
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
روش های طراحی معماری - کری جورمکا
کری جورمکا
نسخه چاپی
۴۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
فناوری‌های نوین ساختمانی - محمود گلابچی،حامد مظاهریان
محمود گلابچی،حامد مظاهریان
نسخه چاپی
۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
روش طرح و ساخت با رویکردهای 3034 TurnkeyوEPCوBOTوBridging - سیدنی لوی
سیدنی لوی
نسخه چاپی
۱۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
درک رفتار سازه ها - فولر مور
فولر مور
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین - آن. آر. بییر، کاترین هیگینز
آن. آر. بییر، کاترین هیگینز
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال