فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر انتشارات عطران
جستجوی کتاب:
انتشارات انتشارات عطران
هندبوک کنترل هدررفت آب- جلد 1 - جولیان تورنتون، رینهارد استورم، جورج کونکل
جولیان تورنتون، رینهارد استورم، جورج کونکل
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۶۷
۴۰,۰۰۰ تومان
چاهها و گمانه های آب- جلد 1 - بروس میستیر و همکاران
بروس میستیر و همکاران
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۶۷
۴۰,۰۰۰ تومان
هندبوک تصفیه آب دگرمونت- جلد 1 - جین ماری روول و همکاران
جین ماری روول و همکاران
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۷۴
۴۰,۰۰۰ تومان
تصفیـه و استفـاده مجدد از فاضـلاب (سیـد قسیـم)- جلد 1 - سیدقسیم
سیدقسیم
نسخه چاپی
دیجیتال
۸۰,۰۰۰
۹۷
۳,۰۰۰ تومان
مهندسی فاضلاب متکف 2014؛ تصفیه و بازیابی منابع- جلد 1 - جورج تیچبانوگلوس و همکاران
جورج تیچبانوگلوس و همکاران
نسخه چاپی
دیجیتال
۴۰,۰۰۰ تومان