جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


چک لیست نظارت بر ایمنی و حفاظت کار
۱۸۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

چک لیست نظارت بر ایمنی و حفاظت کار


ناشر:
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۷
تعداد صفحه:
۱۵۲
ویرایش/شماره چاپ:
سوم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
مدیران کارگاه ها, کارفرمایان و پیمانکاران در کلیه پروژه ها و فعالیت های ساختمانی, کارگاه های عمرانی و ساخت و سازهای شهری چک لیست های این کتاب طوری طراحی و تدوین شده اند که باید تمام گزینه های آن رعایت شود. به عبارت دیگر همه گزینه های چک لیست ها بای واجد پاسخ «بلی» باشند, در غیر این صورت مطابق بند ۸-۵-۱-۱۲ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران, ضمن تذکر کتبی به سازنده, نسبت به اعلام گزارش به مرجع رسمی ساختمان اقدام خواهد شد.