فروشگاه کتاب

تفکیک کتابها بر اساس تگ آنالیز و طراحی
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای دارای برچسب آنالیز و طراحی
تعداد کتابها: ۱۶ عدد
جلد سوم ترجمه مقررات AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 7th Ed, 2014 - موسسه َAASHTO آمریکا
موسسه َAASHTO آمریکا
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جلد دوم ترجمه مقررات AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 7th Ed, 2014 - موسسه AASHTO آمریکا
موسسه AASHTO آمریکا
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جلد اول ترجمه مقررات AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 7th Ed, 2014 - موسسه AASHTO آمریکا
موسسه AASHTO آمریکا
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
تحلیل و طراحی لرزه ای پل - محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
آنالیز و طراحی روسازی - یانگ هسین هوانگ
یانگ هسین هوانگ
نسخه چاپی
۳۷۹,۰۰۰
۵
۳۶۰,۰۵۰ تومان
دیجیتال
فلوچارت طراحی سازه های بتن آرمه (ویژه ازمون نظام مهندسی) - مهندس مهدی،مهندس عسگری
مهندس مهدی،مهندس عسگری
نسخه چاپی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
رفع خطاها و هشدارها در حین تحلیل و طراحی سازه ها در ایتبس - دکتر مهدی علیرضایی، فریده بهرامی
دکتر مهدی علیرضایی، فریده بهرامی
نسخه چاپی
۲۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی لرزه ای ساختمان های مصالح بنایی -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
تحلیل غیرخطی و طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح - آرش رستمی
آرش رستمی
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
آنالیز و طراحی سازه موشک ها - E F Bruhn
E F Bruhn
نسخه چاپی
۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی موشکهای تاکتیکی - fleeman
fleeman
نسخه چاپی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تجزیه و تحلیل مسائل آنالیز و طراحی سازه‌ های بتن آرمه | کی نیا - مهندس فرزانه طهموریان
مهندس فرزانه طهموریان
نسخه چاپی
۴۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مدیر پروژه 6 - مهندس علی خورشیدی
مهندس علی خورشیدی
نسخه چاپی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
آموزش کاربردی نرم افزار SACS (آنالیز و طراحی سکوهای دریایی) - سیامک هوشیار خوشدل، امیر گیوکی
سیامک هوشیار خوشدل، امیر گیوکی
نسخه چاپی
۱۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
آنالیز و طراحی دیوارهای برشی - دکتر علی خیرالدین ، ابراهیم امامی
دکتر علی خیرالدین ، ابراهیم امامی
نسخه چاپی
دیجیتال