فروشگاه کتاب

تفکیک کتابها بر اساس تگ بهسازی لرزه ای
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای دارای برچسب بهسازی لرزه ای
تعداد کتابها: ۳۵ عدد
طراحی و ارزیابی پل‌های راه و راه‌آهن - جلد چهارم: ارزیابی آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای پل‌ها - امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی و ارزیابی پل‌های راه و راه‌آهن - جلد اول: مفاهیم بنیادین - امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای سازه‌های بزرگراهی بخش اول: پل ها - موسسه FHWA آمریکا
موسسه FHWA آمریکا
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۷۵,۰۰۰
۳۴
۵۰,۰۰۰ تومان
تحلیل و طراحی لرزه ای پل - محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
سازه های هوشمند سیستم های نوین برای کنترل پاسخ لرزه ای (کنترل غیر فعال) - مرتضی جمشیدی
مرتضی جمشیدی
نسخه چاپی
۱۱۰,۰۰۰
۱۰
۹۹,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سازه های هوشمند سیستم های نوین برای کنترل پاسخ لرزه ای (کنترل فعال و شبه فعال) - مرتضی جمشیدی
مرتضی جمشیدی
نسخه چاپی
۱۷۰,۰۰۰
۱۰
۱۵۳,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بهسازی لرزه ای سازه ها با تحلیل غیر خطی پوش آور - سیدمحمدصادق موسوی
سیدمحمدصادق موسوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰ تومان
بهسازی لرزه ای ساختمان ها با استفاده از حرکت گهواره ای - سید محمدصادق موسوی
سید محمدصادق موسوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۳۵,۰۰۰ تومان
راهکار های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل ها (مصور) - ايمان الياسيان
ايمان الياسيان
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان
تکنیک های بهسازی لرزه ای سازه ها - ايمان الياسيان، حسین میسمی، بهزاد حری
ايمان الياسيان، حسین میسمی، بهزاد حری
نسخه چاپی
دیجیتال
۷,۰۰۰ تومان
مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی (کاملاً مصور) - ايمان الياسيان
ايمان الياسيان
نسخه چاپی
دیجیتال
۴,۰۰۰ تومان
مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی و مثال کاربردی - رضا مکرم آیدنلو
رضا مکرم آیدنلو
نسخه چاپی
۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مثال کاربردی - رضا مکرم آیدنلو
رضا مکرم آیدنلو
نسخه چاپی
۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای نشریه 360 - شایان پاک نیت، احسان پاک نیت
شایان پاک نیت، احسان پاک نیت
نسخه چاپی
۳۹۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بهسازی لرزه ای سازه های فولادی و تحلیل بارافزون ETABS9 5، SAP14 - احمد نیکنام، علی اکبر میمندی پاریزی، شایان پاک نیت
احمد نیکنام، علی اکبر میمندی پاریزی، شایان پاک نیت
نسخه چاپی
۳۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی متداول موجود - مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی - شورای راهبردی
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی - شورای راهبردی
نسخه چاپی
۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های نیمه اسکلت موجود - شورای راهبردی مقاوم‌سازی
شورای راهبردی مقاوم‌سازی
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح - دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۲۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دستنامه مهندسی زلزله 8:مهندسی زلزله کاربردی در طراحی و بهسازی - دکتر محمدرضا تابش پور
دکتر محمدرضا تابش پور
نسخه چاپی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بهسازی لرزه‌ای ستون‌های بتنی با استفاده از نوارهای پیش‌تنیده FRP (بررسی آزمایشگاهی) - محمدرضا آرمات-کورش نصرالله‌زاده
محمدرضا آرمات-کورش نصرالله‌زاده
نسخه چاپی
۱۶,۵۰۰ تومان
دیجیتال
دستورالعمل ارزیابی وبهسازی لرزه ای ساختمان های آجری متداول موجود - شورای راهبردی مقاوم سازی
شورای راهبردی مقاوم سازی
نسخه چاپی
۱۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تجربیات و درسهای بهسازی لرزه ای - شرکت خدمات مدیریت ایرانیان
شرکت خدمات مدیریت ایرانیان
نسخه چاپی
۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود - بهرام بهشتی اول
بهرام بهشتی اول
نسخه چاپی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهنمای کاربردی بهسازی لرزه ای سازه ها - علیرضا فاروقی
علیرضا فاروقی
نسخه چاپی
۴۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دستنامه مهندسی زلزله 3: مبانی مهندسی زلزله (ویرایش پنجم) - محمدرضا تابش پور
محمدرضا تابش پور
نسخه چاپی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای آجری متداول موجود - زیرنظر شورای راهبردی مقاوم سازی مرکز
زیرنظر شورای راهبردی مقاوم سازی مرکز
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲,۰۰۰
۳۰
۸,۴۰۰ تومان
دستنامه مهندسی زلزله 21: پیشرفت هایی در قاب با دیوار پر کننده - محمدرضا تابش پور، افسانه سادات موسوی، امیر آزاد، کمیل کریمی
محمدرضا تابش پور، افسانه سادات موسوی، امیر آزاد، کمیل کریمی
نسخه چاپی
دیجیتال
مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی و مثال کاربردی - رضا مکرم آیدنلو
رضا مکرم آیدنلو
نسخه چاپی
دیجیتال
اصول مقاوم سازی ساختمانها - تنکابنی پور - آزاده
تنکابنی پور - آزاده
نسخه چاپی
دیجیتال