جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


طراحی سازه های بتن آرمه ۱
۷۷۰,۰۰۰ریال
ناموجود

طراحی سازه های بتن آرمه ۱


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۲
تعداد صفحه:
۷۴۰
ویرایش/شماره چاپ:
چهلم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
فصل ۱ مقدمه ........................................................................................................................... ۱۶-۱ ۱-۱ بتن ‌آرمه.. ۱ ۱-۲ سازگاري بتن و فولاد.. ۳ ۱-۳ پيشينه­ی تاريخي بتن ‌آرمه.. ۴ ۱-۴ مزايا و معايب بتن‌ آرمه.. ۵ ۱-۵ بتن پيش‌تنيده. ۹ ۱-۶ آيين ‌نامه‌هاي طراحي.... ۱۱ مسائل.... ۱۵ مراجع انتخابی.... ۱۶ فصل ۲ خصوصيات مصالح در بتن‌آرمه... ۱۱۴-۱۷ ۲-۱ سيمان و اجزای آن... ۱۷ ۲-۲ انواع سيمان پرتلند... ۱۸ ۲-۳ سنگ دانه‌ها. ۱۹ ۲-۴ رطوبت سطحي و جذب آب دانه‌ها. ۲۲ ۲-۵ آب بتن.... ۲۳ ۲-۶ مواد مضاف.... ۲۴ ۱- مواد مضاف تسريع كننده. ۲۵ ۲- مواد مضاف كندگير كننده. ۲۵ ۳- مواد مضاف كاهنده­ی آب يا فوق روان­ کننده­ها ۲۵ ۴- مواد مضاف هوازا ۲۶ ۵- مواد مضاف معدني... ۲۶ ۲-۷ مقاومت فشاري تك محوره­ی بتن.... ۲۸ ۲-۷-۱ تعريف مقاومت فشاري بتن و محدوده­ی تغييرات آن... ۲۸ ۲-۷-۲ عوامل مؤثر بر مقاومت فشاري بتن... ۳۰ ۱- نوع نمونه. ۳۰ ۲- اندازه­ی نمونه. ۳۳ ۳- سرعت بارگذاري... ۳۴ ۴- عوامل مرتبط با نوع و درصد مصالح بتن و نحوه­ی مراقبت.... ۳۶ ۲-۸ منحني تنش-كرنش بتن.... ۴۳ ۲-۹ مدول الاستيسيته­ی بتن.... ۴۸ ۲-۹-۱ مدول الاستيسيته­ی استاتيكي بتن... ۴۸ ۲-۹-۲ مدول الاستيسيته­ی ديناميكي بتن... ۵۰ ۲-۹-۳ مدول الاستيسته­ی خمشي بتن... ۵۰ ۲-۹-۴ عوامل مؤثر بر مدول الاستيسيته­ی بتن... ۵۱ ۲-۱۰ ضريب پواسون بتن.... ۵۲ ۲-۱۱ مقاومت كششي تك محوره­ی بتن.... ۵۲ ۲-۱۱-۱ مقاومت كششي بتن تحت كشش خالص...... ۵۳ ۲-۱۱- ۲ مقاومت كششي بتن تحت كشش ناشي از خمش...... ۵۴ ۲-۱۱-۳ ارتباط بين مقاومت فشاري و مقاومت كششي... ۵۵ ۲-۱۲ منحني تنش-كرنش بتن در كشش...... ۵۶ ۲-۱۳ رفتار بتن تحت تنش‌هاي دو محوره و سه محوره. ۵۸ ۲-۱۳-۱ بررسي رفتار بتن تحت تنش‌هاي دو محوره. ۵۸ ۲-۱۳-۲ رفتار بتن تحت تنش‌هاي سه محوره. ۶۱ ۲-۱۴ مقاومت خستگي بتن.... ۶۲ ۲-۱۵ مقاومت ضربه‌اي بتن.... ۶۶ ۲-۱۶ انقباض در بتن.... ۶۷ ۲-۱۶-۱ افت پلاستيك..... ۶۷ ۲-۱۶-۲ افت خودگيري.... ۶۷ ۲-۱۶-۳ افت خشك شدگي... ۶۸ ۲-۱۶-۴ افت كربناسيون... ۷۰ ۲-۱۶-۵ عوامل مؤثر بر افت بتن... ۷۱ ۲-۱۷ خزش در بتن.... ۷۳ ۲-۱۸ تغييرات آماري در مقاومت بتن.... ۷۶ ۲-۱۸-۱ انحراف معيار. ۷۶ ۲-۱۸-۲ ساير مشخصات آماری مقاومت.... ۷۷ ۲-۱۸-۳ تفسير متغيرهای آماری مقاومت.... ۷۹ ۲-۱۸-۴ مقاومت فشاری متوسط لازم................................................................................................ ۸۱ ۲-۱۸-۵ پذيرش نمونه­های آزمايشگاهی............................................................................................. ۸۲ ۲-۱۸-۶ تعداد نمونه ‌گيري براي آزمايش مقاومت.... ۸۳ ۲-۱۹ ارزيابی مقاومت بتن بر اساس مغزه­ گيری.... ۸۳ ۲-۲۰ بتن اليافی.......................................................................................................... ۸۵ ۲-۲۱ بتن با مواد پليمري.... ۸۸ ۱- بتن اشباع شده با پليمر (PIC) ۸۸ ۲- بتن با سيمان پليمري (PCC) ۸۹ ۳- بتن پليمري (PC) ۸۹ ۲-۲۲ فولاد مسلح كننده. ۹۰ ۲-۲۳ ميله‌هاي مسلح كننده­ی كامپوزيتي FRP.. ۹۷ ۲-۲۳-۱ ساختار مواد كامپوزيتي FRP.. ۹۸ الف- الياف شيشه. ۹۸ ب- الياف كربن... ۹۹ ج- الياف آراميد.. ۹۹ ۲-۲۳-۲ مشخصات ميله‌هاي كامپوزيتي FRP.. ۱۰۰ الف) مقاومت در مقابل خوردگي... ۱۰۰ ب) مقاومت کششی... ۱۰۰ ج) مدول الاستيسيته. ۱۰۱ د) وزن مخصوص..... ۱۰۱ ه) عايق بودن.. ۱۰۱ و) خم شدن.. ۱۰۱ مسائل.... ۱۰۳ مراجع انتخابی.... ۱۰۹ فصل ۳ روش‌های طراحی و ترکيبات بارگذاری... ۱۳۸-۱۱۵ ۳-۱ هدف از طراحي.... ۱۱۵ ۳-۲ روش تنش‌هاي مجاز. ۱۱۷ ۳-۳ روش طرح مقاومت..... ۱۱۸ ۳-۴ طراحي در حالت حدي.... ۱۲۷ ۳-۵ طراحي در حالات حدي در آيين ‌نامه­ها. ۱۲۹ مسائل.... ۱۳۵ مراجع انتخابي.... ۱۳۷ فصل ۴ رفتار مقاطع خمشي و طراحي به روش تنش‌هاي مجاز. ۱۶۸-۱۳۹ ۴-۱ بررسي رفتار يك تير خمشي.... ۱۳۹ ۴-۲ نوع گسيختگي عضو خمشي.... ۱۴۴ ۴-۳ محدوده­ی رفتاري مقطع خمشي بر اساس لنگر موجود.. ۱۴۵ ۴-۴ طراحي الاستيك...... ۱۴۶ ۴-۵ طراحي الاستوپلاستيك...... ۱۵۰ ۴-۶ طراحي به روش تنش مجاز (روش ديگر طراحي). ۱۵۱ ۴-۷ طرح يك مقطع بتن ‌آرمه به روش تنش مجاز. ۱۵۷ مسائل.... ۱۶۵ مراجع انتخابی.... ۱۶۸ فصل ۵ طراحي تير تحت خمش- مفاهيم اساسي و مقاطع مستطيلي... ۲۶۲-۱۶۹ ۵-۱ مقدمه.. ۱۶۹ ۵-۲ منحني لنگر- انحنا. ۱۷۱ ۵-۳ تئوري خمش در تيرهاي بتن ‌آرمه.. ۱۷۲ ۵-۴ توزيع تنش معادل در قسمت فشاري مقطع بتن ‌آرمه در لحظه­ی گسيختگی.... ۱۷۵ ۵-۵ بررسي مقطع مستطيلي تحت خمش به روش طرح مقاومت..... ۱۷۷ ۵-۵-۱ وضعيت متوازن يك مقطع مستطيلي... ۱۷۸ ۵-۵-۲ تعيين مقاومت خمشي اسمي مقطع مستطيلي... ۱۸۱ الف- مقطع تحت مسلح (كم فولاد). ۱۸۱ ب- مقطع فوق مسلح (پر فولاد). ۱۸۲ ۵-۵-۳ مقاومت خمشي طراحي مقطع مستطيلي... ۱۸۳ ۱- مقاطع کشش - كنترل ۱۸۴ ۲- مقاطع فشار - كنترل ۱۸۵ ۳- مقاطع در ناحيه­ی انتقال.. ۱۸۷ ۵-۵-۴ محدوديت بيش‌ترين و كم‌ترين مقدار فولاد كششي... ۱۸۸ الف - بيش‌ترين مقدار فولاد. ۱۸۸ ب- كم‌ترين مقدار فولاد. ۱۹۱ ۵-۶ طراحي مقطع مستطيلي تحت خمش به روش طرح مقاومت..... ۱۹۷ ۵-۷ بررسي يك مقطع مستطيلي تحت خمش به روش طراحي در حالات حدي.... ۲۰۶ ۵-۷-۱ بررسي وضعيت متوازن در مقطع مستطيلي . ۲۰۷ ۵-۷-۲ تعيين لنگر خمشي مقاوم نهايي . ۲۰۸ الف- مقطع تحت مسلح (كم فولاد). ۲۰۸ ب- مقطع فوق مسلح (پر فولاد). ۲۰۸ ۵-۷-۳ حالت حدي نهايي مقاومت در خمش...... ۲۰۹ ۵-۷-۴ محدوديت بيش‌ترين و كم‌ترين مقدار فولاد كششي... ۲۰۹ الف- کم‌ترين مقدار فولاد. ۲۰۹ ب- بيش‌ترين مقدار فولاد. ۲۱۰ ۵-۷-۵ طراحي مقطع مستطيلي تحت خمش بر اساس روش حالات حدی. ۲۱۰ ۵-۸ مقاطع خمشي مستطيلي با فولاد فشاري بر اساس روش طرح مقاومت..... ۲۱۵ ۵-۸-۱ نقش فولاد فشاري در رفتار عضو خمشي... ۲۱۵ ۵-۸-۲ بررسي جاري شدن فولادهاي كششي در مقطع مستطيلي با فولاد فشاری.... ۲۱۷ ۵-۸-۳ بررسي جاري شدن فولادهاي فشاري در مقطع مستطيلي با فولاد فشاري.... ۲۱۹ ۵-۸-۴ تعيين ظرفيت خمشي مقطع مستطيلي با فولاد فشاري.... ۲۲۱ الف- جاري شدن فولادهاي كششي و فشاري... ۲۲۲ ب- جاري شدن فولاد كششي و جاري نشدن فولاد فشاري... ۲۲۳ ج- جاري نشدن فولاد كششي و جاري شدن فولاد فشاري...............................................۲۲۴ د- جاري نشدن فولادهاي كششي و فشاري... ۲۲۴ ۵-۸-۵ مقاومت خمشي طراحي مقطع با فولاد فشاري.... ۲۲۵ ۵-۸-۶ محدوديت بيش‌ترين مقدار فولاد كششي در مقاطع با فولاد فشاري.... ۲۲۵ ۵-۹ مقاطع خمشي مستطيلي با فولاد فشاري بر اساس روش طراحی در حالات حدی. ۲۳۴ ۵-۹-۱ بررسي جاري شدن فولادهاي كششي در مقطع با فولاد فشاری ۲۳۵ ۵-۹-۲ بررسي جاري شدن فولادهاي فشاري در مقطع با فولاد فشاري ۲۳۶ ۵-۹-۳ تعيين ظرفيت خمشي مقطع مستطيلي با فولاد فشاري . ۲۳۷ الف- جاري شدن فولادهاي كششي و فشاري... ۲۳۷ ب- جاري ‌شدن فولادهاي كششي و جاري نشدن فولادهاي فشاري... ۲۳۸ ج- جاري نشدن فولاد كششي و جاري شدن فولاد فشاري... ۲۳۹ د- جاري نشدن فولادهاي كششي و فشاري... ۲۳۹ ۵-۹-۴ حالت حدي نهايي مقاومت در خمش در مقطع با فولاد فشاري.... ۲۳۹ ۵-۹-۵ محدوديت بيش‌ترين مقدار فولاد كششي در مقاطع با فولاد فشاري.... ۲۴۰ ۵-۱۰ مقاطع مستطيلي با فولاد گذاري در چند رديف..... ۲۴۵ ۵-۱۱ ملاحظات متفرقه در تيرها. ۲۴۸ ۵-۱۱-۱ تكيه‌گاه‌هاي جانبي در مقاطع خمشي... ۲۴۹ ۵-۱۱-۲ تغيير شكل تير.. ۲۴۹ ۵-۱۱-۳ توزيع فولادهاي خمشي در تير.. ۲۵۰ ۵-۱۱-۴ تير عميق... ۲۵۳ ۵-۱۱-۵ ميلگردهاي گروهي... ۲۵۴ مسائل.... ۲۵۵ مراجع انتخابی.... ۲۶۲ فصل ۶ طراحي تير تحت خمش - مقاطع ‌بال‌دار، ‌مقاطع نامتقارن،. ۳۲۶-۲۶۵ ۶-۱ مقدمه.. ۲۶۵ ۶-۲ ساخت تير T شكل و عرض مؤثر.. ۲۶۶ ۶-۲-۱ تير T شكل به صورت مجزا ۲۶۶ ۶-۲-۲ تير T شكل همراه با دال... ۲۶۷ ۶-۳ رفتار مقطع T شكل تحت خمش...... ۲۷۰ ۶-۳-۱ تعيين عملكرد يك مقطع T شكل... ۲۷۱ ۶-۴ بررسي يك مقطع تحت خمش با عملكرد T شکل به روش طرح مقاومت..... ۲۷۲ ۶-۴-۱ فولاد متوازن در يك مقطع با عملكرد T شكل... ۲۷۳ ۶-۴-۲ تعيين مقاومت خمشي اسمي مقطع با عملكرد T شكل... ۲۷۵ الف- مقطع تحت مسلح.. ۲۷۵ ب- مقطع فوق مسلح.. ۲۷۷ ۶-۴-۳ مقاومت خمشي طراحي مقطع با عملكرد T شكل... ۲۷۸ ۶-۴-۴ محدوديت بيش‌ترين و كم‌ترين مقدار فولاد كششي در مقاطع با. ۲۷۸ الف- بيش‌ترين مقدار فولاد. ۲۷۸ ب- كم‌ترين مقدار فولاد. ۲۷۹ ۶-۴-۵ فولاد لازم در جهت عرضي بال فشاري.... ۲۸۰ ۶-۵ بررسي يك مقطع T شكل تحت خمش به روش طراحي در حالات حدی.... ۲۹۳ ۶-۵-۱ تعيين عملكرد يك مقطع T شكل... ۲۹۳ ۶-۵-۲ فولاد متوازن در يك مقطع با عملكرد T شكل... ۲۹۴ ۶-۵-۳ تعيين لنگر خمشي مقاوم نهايي... ۲۹۴ الف) مقطع تحت مسلح.. ۲۹۴ ب- مقطع فوق مسلح.. ۲۹۶ ۶-۵-۴ محدوديت بيش‌ترين و كم‌ترين مقدار فولاد كششي... ۲۹۶ الف) بيش‌ترين مقدار فولاد. ۲۹۶ ب) كم‌ترين مقدار فولاد. ۲۹۷ ۶-۶ ملاحظات متفرقه در تيرهاي T شكل.... ۳۰۳ ۶-۷ ساير مقاطع بال‌دار. ۳۰۴ ۶-۸ مقاطع نامتقارن تحت لنگر خمشي.... ۳۰۶ ۶-۹ خمش دو محوره در تيرها. ۳۱۲ مسائل.... ۳۲۱ مراجع انتخابي.... ۳۲۶ فصل ۷ طراحي تير تحت برش.... ۳۹۲-۳۲۷ ۷-۱ مقدمه. ۳۲۷ ۷-۲ توزيع تنش در تير بتني تحت برش با رفتار الاستيك... ۳۲۸ الف- ترك‌هاي برشي جان.. ۳۳۳ ب- ترك‌هاي خمشي - برشي... ۳۳۳ ج- ترك‌هاي خمشي... ۳۳۳ ۷-۳ ساز و كار انتقال برش در تير بتني.. ۳۳۳ ۷-۴ حالت‌هاي شكست تير بتني.. ۳۳۵ ۷-۴-۱ شكست خمشي F)) ۳۳۶ ۷-۴-۲ شكست قطري كششي DT)). ۳۳۷ ۷-۴-۳ شكست برشي فشاري و شكست برشي كششي... ۳۳۷ ۷-۴-۴ حالات ديگر شكست برشي... ۳۳۹ ۷-۵ فولاد برشي يا جان.. ۳۴۰ ۷-۶ روش تشابه خرپايي جهت بررسي يک عضو بتن آرمه تحت برش... ۳۴۳ ۷-۷ ظرفيت برشي تير بتن آرمه بر اساس آيين ‌نامه. ۳۴۵ ۷-۷-۱ ظرفيت برشي تير بتني بدون فولاد برشي... ۳۴۵ ۷-۷-۲ ظرفيت برشي عضو بتني در آيين ­نامه ۳۴۸ الف- ظرفيت برشی بتن به صورت ساده ۳۴۸ ب- ظرفيت برشی بتن به صورت تفصيلی ۳۴۹ ج- ظرفيت برشی بتن به صورت ساده در حالت وجود بار محوری فشاری ۳۴۹ د- ظرفيت برشی بتن به صورت تفصيلی در حالت وجود بار محوری فشاری ۳۵۰ ه- ظرفيت برشی بتن در حالت وجود بار محوری کششی ۳۵۰ ۷-۷-۳ کنترل برش در عضو بتنی بدون فولاد برشی............................................................. ۳۵۱ ۷-۷-۴ ظرفيت برشی تير بتنی مسلح به فولاد برشی ۳۵۲ الف- فولاد برشی قائم........................................................................................................................... ۳۵۵ ب- فولاد برشی مايل........................................................................................................................... ۳۵۶ ج- فولادهای طولی خم شده............................................................................................................. ۳۵۶ د- فولاد قائم با تورب عرضی............................................................................................................. ۳۵۷ ۷-۷-۵ مقاومت برشی اسمی مقطع بتن آرمه و طراحی فولاد برشی........................... ۳۵۷ ۷-۷-۶ نکات و محدوديت­های آيين ­نامه­ای ۳۵۸ الف- محاسبه­ی برش در تکيه­گاه....................................................................................................... ۳۵۸ ب- حداکثر فاصله­ی خاموت­های برشی........................................................................................... ۳۵۹ ج- حداقل فولاد جان............................................................................................................................ ۳۶۱ د- حداکثر فولاد جان.......................................................................................................................... ۳۶۲ ۷-۸ محاسبات برشي تير بتنی بر اساس طراحی در حالات حدی ۳۶۷ ۷-۸-۱ مقاومت برشي تأمين شده توسط بتن... ۳۶۸ ۷-۸-۲ مقاومت برشي تأمين شده توسط فولاد برشي... ۳۶۹ خاموت‌هاي قائم.. ۳۶۹ خاموت‌هاي مايل... ۳۷۰ ۷-۸-۳ نکات و محدوديت‌هاي آيين ‌نامه‌اي... ۳۷۰ الف- محاسبه­ی برش در تکيه‌گاه. ۳۷۰ ب- حداکثر فاصله­ی خاموت‌هاي برشي... ۳۷۱ ج- حداقل فولاد برشي... ۳۷۱ د- حداکثر فولاد برشي... ۳۷۲ ۷-۹ پوش نيروي برشي.. ۳۷۵ ۷-۱۰ برش در تير با مقطع متغير. ۳۷۷ ۷-۱۱ برش در تير عميق.. ۳۷۹ مسائل.. ۳۸۵ مراجع انتخابي.. ۳۹۱ فصل ۸ طراحي تير تحت پيچش..... ۴۵۰-۳۹۳ ۸-۱ مقدمه.. ۳۹۳ الف- پيچش تعادلي... ۳۹۳ ب- پيچش همسازي... ۳۹۵ ۸-۲ مقاطع توپر تحت پيچش...... ۳۹۶ ۸-۲-۱ تئوري پيچش...... ۳۹۶ ۸-۲-۲ تشابه حباب صابون و تشابه توده­ی ماسه.. ۳۹۹ ۸-۳ مقاطع توخالي جدار نازك تحت پيچش...... ۴۰۲ ۸-۴ بررسي تير بتن‌ آرمه تحت پيچش بر اساس آيين ‌نامه.. ۴۰۴ ۸-۴-۱ روش‌هاي بررسي مقطع بتني تحت پيچش در آيين ‌نامه.. ۴۰۴ ۸-۴-۲ پيچش ترك ‌خوردگي و شرط صرف‌ نظر از پيچش در محاسبات.... ۴۰۶ ۸-۴-۳ محاسبات پيچش و تعيين فولاد پيچشي لازم.. ۴۰۹ ۸-۴-۴ تعيين فولاد طولي پيچشي لازم.. ۴۱۲ ۸-۴-۵ تركيب برش و پيچش...... ۴۱۴ ۸-۴-۶ حداكثر پيچش و برش..... ۴۱۵ ۸-۴-۷ جزئيات فولاد گذاري پيچشي... ۴۱۹ الف- انواع فولاد پيچشي... ۴۱۹ ب- فاصله­ی فولادهاي عرضي پيچشي... ۴۲۰ ج- حداقل فولاد پيچشي... ۴۲۰ د- مشخصات فولاد گذاري طولي پيچشي... ۴۲۱ ۸-۴-۸ محاسبه­ی پيچش با ضريب در مقطع... ۴۲۲ ۸-۵ اثر پيچش بر تير بتن‌ آرمه بر اساس طراحی در حالات حدی. ۴۳۶ الف- لزوم وارد کردن پيچش در محاسبات... ۴۳۶ ب- طراحي فولاد پيچشي... ۴۳۷ ج- اثر توأم برش و پيچش..... ۴۳۹ د- محدوديت ابعاد جهت جلوگيری از خرد شدگی... ۴۳۹ ه- تعيين لنگر پيچشي نهايي... ۴۳۹ مسائل.... ۴۴۵ مراجع انتخابي.... ۴۴۹ فصل ۹ اعضای فشاري- طراحي ستون‌هاي كوتاه. ۵۶۶-۴۵۱ ۹-۱ مقدمه. ۴۵۱ ۹-۲ انواع ستون.. ۴۵۲ الف- ستون بتن ‌آرمه با تنگ بسته. ۴۵۳ ب- ستون بتن‌ آرمه با دورپيچ حلقوي... ۴۵۵ ج- ستون مركب.... ۴۵۶ ۹-۳ ضوابط و محدوديت‌هاي فولاد گذاري ستون.. ۴۵۷ ۹-۳-۱ ضوابط فولادهاي طولي... ۴۵۷ ۹-۳-۲ ضوابط فولادهاي عرضي به‌ صورت تنگ..... ۴۶۰ ۹-۳-۳ ضوابط فولادهاي عرضي به ‌صورت دورپيچ.. ۴۶۱ ۹-۳-۴ ضوابط فولادهاي ستون براي طرح لرزه‌اي در مناطق زلزله ‌خيز. ۴۶۶ ۹-۴ اعضای فشاري تحت بار محوري خالص.... ۴۷۵ ۹-۴-۱ تعيين موقعيت مركز پلاستيك..... ۴۷۵ ۹-۴-۲ تعيين مقاومت ستون كوتاه تحت بار محوري خالص..... ۴۷۷ ۹-۵ اعضای فشاري تحت بار محوري و لنگر خمشي.. ۴۷۹ ۹-۵-۱ حالت‌هاي شكست يك ستون بتن‌ آرمه. ۴۸۱ الف) بار محوري مركزي (بار محوري خالص). ۴۸۱ ب) بار محوري بزرگ و لنگر خمشي كوچك. ۴۸۲ ج) بار محوري بزرگ و لنگر خمشي بزرگ‌تر از حالت قبل... ۴۸۲ د) بار محوري و لنگر خمشي متناظر با وضعيت متوازن.. ۴۸۲ ه) بار محوري كوچك و لنگر خمشي بزرگ.... ۴۸۴ و) لنگر خمشي بزرگ.... ۴۸۴ ۹-۵-۲ منحني اثر متقابل بار محوري و لنگر خمشي... ۴۸۵ ۹-۶ بررسي ستون بتن‌ آرمه­ی مستطيلي با فولاد گذاري در دو وجه موازي محور ۴۸۶ ۹-۶-۱ بررسي باربري ستون در وضعيت متوازن.. ۴۸۷ ۹-۶-۲ بررسي باربري ستون در حالت شكست كششي... ۴۸۹ ۹-۶-۳ بررسي باربري ستون در حالت شكست فشاري... ۴۹۱ ۹-۶-۴ ضريب كاهش مقاومت ستون.. ۴۹۲ ۹-۶-۵ نمودارهاي طراحي ستون.. ۵۰۴ ۹-۶-۶ مراحل طراحي ستون.. ۵۰۷ ۹-۷ بررسي ستون بتن‌ آرمه­ی مستطيلي با فولاد گذاري در چهار وجه مقطع. ۵۱۱ ۹-۸ ستون‌هاي با مقطع دايروي.. ۵۱۸ ۹-۹ روش تقريبي ويتني براي تعيين باربري ستون‌هاي بتن ‌آرمه. ۵۲۰ ۹-۹-۱ روش تقريبي ويتني براي ستون با مقطع مستطيلي... ۵۲۰ ۹-۹-۲ روش تقريبي ويتني براي ستون با مقطع دايروي... ۵۲۲ ۹-۱۰ مقاطع تحت تأثير بار محوري كششي و لنگر خمشي.. ۵۲۴ ۹-۱۱ بررسي ستون‌ها به روش طراحی در حالات حدی ۵۲۶ ۹-۱۱-۱ ضوابط عمومی فولاد گذاری ستون.. ۵۲۶ ۹-۱۱-۲ مرکز پلاستيک مقطع و تعيين موقعيت آن.. ۵۲۷ ۹-۱۱-۳ مقاومت ستون کوتاه تحت بار محوری خالص ۵۲۷ ۹-۱۱-۴ ستون مستطيلي با فولاد گذاري در دو وجه موازی محور خمش ۵۲۸ ۹-۱۱-۵ ستون مستطيلی با فولاد گذاری در چهار وجه مقطع ۵۳۲ ۹-۱۱-۶ ستون با مقطع دايروی (روش آزمون و اصلاح و روش تقريبی ويتنی) ۵۳۵ ۹-۱۱-۷ نمودارهای طراحی ستون..................................................................................................... ۵۳۵ ۹-۱۱-۸ اثر توأم بار محوري كششي و لنگر خمشي... ۵۳۸ ۹-۱۲ خمش دو محوره در ستون‌ها ۵۳۹ ۹-۱۲-۱ بررسي ستون تحت خمش دو محوره به طور دقيق... ۵۴۰ ۹-۱۲-۲ روش معكوس بار (روش برسلر) ۵۴۳ ۹-۱۲-۳ روش منحني­هاي هم‌بار- روش PCA... ۵۴۷ ۹-۱۲-۴ روش خروج از مرکزيت معادل - روش مك گريگور. ۵۵۵ مسائل.. ۵۵۸ مراجع انتخابي.. ۵۶۴ فصل۱۰ طراحي ستون‌هاي لاغر. ۶۲۲-۵۶۷ ۱۰-۱ مقدمه. ۵۶۷ ۱۰-۲ رفتار ستون‌هاي لاغر و حالت‌هاي شكست آن.. ۵۶۸ الف- شكست ماده‌اي... ۵۷۰ ب- شكست پايداري... ۵۷۱ ۱۰-۳ كمانش ستون الاستيك تحت بار محوري خالص.... ۵۷۲ ۱۰-۴ محاسبه­ی ضريب طول مؤثر. ۵۷۵ الف- استفاده از نموگراف... ۵۷۸ ب- استفاده از روابط تقريبي... ۵۷۸ ج- استفاده از جدول.. ۵۸۰ ۱۰-۵ تشديد لنگر. ۵۸۲ ۱۰-۶ روش‌هاي تحليل سازه و ارتباط آن با تشديد لنگر ستون.. ۵۸۵ ۱۰-۷ تشديد لنگر ستون بر اساس ACI ۳۱۸-۱۴. ۵۸۷ ۱۰-۷-۱ محاسبه­ی نيروهاي داخلي ستون.. ۵۸۷ ۱۰-۷-۲ تعريف قاب بدون حركت جانبي و يا با حركت جانبي... ۵۹۰ ۱۰-۷-۳ لنگر تشديد يافته در ستون بدون حركت جانبي... ۵۹۳ ۱۰-۷-۴ لنگر تشديد يافته در ستون با حركت جانبي... ۶۰۲ ۱۰-۸ بررسي لاغري ستون بر اساس طراحی در حالات حدی.. ۶۱۱ ۱۰-۹ بررسي لاغري در ستون‌هاي تحت خمش دو محوره ۶۱۶ مسائل.. ۵۹۶ مراجع انتخابي.. ۶۰۰ پيوست ۱ نمودارهاي طراحي ستون بر اساس ACI ۳۱۸-۱۴.................................۶۵۶-۶۲۳ پيوست ۲ نمودارهاي طراحي ستون بر اساس حالات حدي................................۶۹۰-۶۵۷ واژه ‌نامه................................................................................................................................ ۷۰۲-۶۹۱ واژه ياب ............................................................................................................................۷۱۶-۷۰۳