جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


Allowable Loads on Beams without Lateral Support
ناموجود
رایگان

Allowable Loads on Beams without Lateral Support


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
در این مقاله در مورد باز مجاز در تیرهای بدون بار جانبی بحث می‌شود. تیرهایی که در امتداد محور بال فشاری، طول مهارنشده بیشتر از LC یا LU دارند باید علاوه بر لحاظ کردن مدول مقطع پارامترهای دیگر لحاظ بشود چرا که مشخصات پیچشی و مقاومت خمشی جانبی در بال تحت فشار، توانایی تیر در تحمل کمانش جانبی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.