جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


اثرات ضربه زدن سازه ها به یکدیگر ناشی از زلزله
ناموجود
ناموجود

اثرات ضربه زدن سازه ها به یکدیگر ناشی از زلزله


ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۱۶۸
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
فصل اول کتاب حاضر موضوع ضربه زدن سازه ای ناشی از زلزله را بحث می کند. مثال هایی از خرابی به دلیل برخورد در طول حرکات قبلی زلزله نیز تشریح می شوند. روش های متفاوت برای مدلسازی ضربه سازه ای ناشی از زلزله در فصل ۱ تشریح می شوند. نظریه کلاسیک ضربه نیز علاوه بر روش های مدلسازی نیروی ضربه بطور مستقیم لحاظ می شوند. نتایج تائیدات آزمایشگاهی کارایی مدل های مختلف نیروی ضربه نیز ارائه می شوند. فصل ۳ با ضربه بین ساختمان هایی که بصورت ناقص جدا شده اند سرو کار دارد. پاسخ شامل ضربه ساختمان های تحت تهییج لرزه ای نیز بوسیله مدل های سازه ای مختلف تحلیل می شود و جنبه های برخورد بین ساختمان های جداسازی شده علاوه بر اثر گنجاندن اندرکنش خاک- سازه نیز بحث می شوند. مطالعات روی ضربه بین بخش های مجاور روسازه یک پل هنگام زلزله در فصل ۸ بحث می شوند. تحلیل ها با استفاده از مدل های سازه ای متنوع علاوه بر گنجاندن اثرات لرزه ای نقطه ای مرتبط با انتشار موج لرزه ای انجام می شوند. فصل ۰ با روش های تخفیف اثرات ضربه زننده سرو کار دارد. نخست، بیشترین وضعیت طبیعی متضمن اندازه به حدکافی بزرگ شکاف برای جلوگیری از برخورد تحلیل می شود. سپس، کارایی سایر مدل ها نظیر گنجاندن المان های رابط یا ضربه گیرها، با افزایش سختی سازه ها یا استفاده از تجهیزات اتلاف انرژی اضافی مورد تحقیق قرار می گیرد. نهایتاً جنبه های طراحی سازه های مستعد ضربه زننده در طول زلزله ها در فصل ۶ تشریح می شوند. روش های مشخص شده در آئین نامه های ساختمانی مرتبط با شکاف لرزه ای حداقلی در ابتدا تشریح می شوند. سپس، ایده طیف پاسخ نیروی ضربه زنی ارائه می شود. جنبه های ارزیابی خرابی سازه ای نیز بحث می شوند.