جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


An Experimental Look a Bracket Loaded Webs
ناموجود
رایگان

An Experimental Look a Bracket Loaded Webs


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
براکت‌هایی که به صورت صلب به جان یک مقطع نورد شده، متصل شده‌اند، باید برای تنش خمشی در جان، به منظور جلوگیری از لهیدگی و یا تنش بیش از حد، کنترل شوند. هیچ راهنمایی برای سایز جان در AISC عنوان نشده‌است اما Abolitz و Warner یک خط تسلیم تئوری، برای خمش تحت اتصاالات الحاقی، ارائه کرده است که ظرفیت جان را محاسبه می‌کند. این مقاله برخی اطلاعات تجربی را با راهکارهای تئوری مقایسه می‌کند...