جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


A Method for the Plastic Design of Unbraced Multistory Frames
ناموجود
رایگان

A Method for the Plastic Design of Unbraced Multistory Frames


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
در این مقاله روشی برای طراحی غیرالاستیک قاب‌های چندطبقه مهارنشده ارائه شده‌است. در ساختمان‌های بدون مهاربند یا دیوار برشی، قاب باید بتواند بار ثقلی و یا ترکیبی از بار ثقلی و جانبی را به همراه اثرات مرتبه دوم که به خاطر اندرکنش بار جانبی و تغییرمکان ایجاد میشود را داشته باشد. علاوه بر آن، سختی قاب باید به حدی کافی باشد تا بتواند تغییرمکان جانبی تحت بارهای مربوطه را در محدوده مجاز حفظ کند.