جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


رفع ابهامات ، همراه با مثال های کاربردی بارگذاری لرزه ای بارهای وارد برساختمان بارهای برف
ناموجود
ناموجود

رفع ابهامات ، همراه با مثال های کاربردی بارگذاری لرزه ای بارهای وارد برساختمان بارهای برف


ناشر:
نویسنده:
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۱۸۴
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
متاسفانه آیین نامه ها در ایران تفسیر به راي و نفس می شود و در انتهاي آن آیین نامه ها حتی مراجع نیز وجود ندارد! متولی ارائه تفسیر هر آیین نامه اي در جهان همان انجمن یا انستیتو تحقیقاتی می باشد که همزمان با انتشار خود آیین نامه منتشر میگردد، مانند آیین نامه هاي آمریکایی، ژاپنی ، کانادایی و غیره. امید است که در سال هاي آتی این مشکل در ایران نیز ریشه کن گردد. پس از انتشار آیین نامه، نظرات جمع آوري می گردد و سوالات متداول به همراه مسائلی که در آن ابهام، ایهام یا سوء تفاهم پیش نویسنده Michael O’Rourke می آید باز از طرف خود ناشر به صورت کتبی در دست طراحان قرار میگیرد. پروفسور نیز در کمیته تدوین استاندارد ASCE ۷-۱۰ Guide to the Snow Load Provisions کتاب حاضر بارگذاري آمریکا حضور دارد و این کتاب را پس از هر سري از نشر آیین نامه تالیف و در دسترس مهندسین عمران و معماري قرار می دهد. متاسفانه به واسطه تحریم ها، این کتاب به صورت چاپ شده فیزیکی موجود نمی باشد و یا تعداد قلیلی وجود دارد. این کتاب را ترجمه ASCE بنابراین بر آن شدیم که جهت رفع ابهامات، بواسطه نزدیکی ۹۵ درصدي مبحث ۶ بارگذاري به ۷ نموده تا مهندسین کشور ما نیز از آن استفاده ببرند.