جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


A Practical Method of Second Order Analysis Part۲—Rigid Frames
ناموجود
رایگان

A Practical Method of Second Order Analysis Part۲—Rigid Frames


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
در این مقاله در مورد یک روش مفید تحلیل مرتبه دوم برای قاب‌های صلب ارائه شده‌است. در بخش اول این مقاله در مورد یک روش تحلیل مرتبه دوم برای قابهای مهارشده ارائه گردید. یک نکته کلیدی پارامتر سختی جانبی (PL) است که به نیرویی اطلاق می‌شود که به انتهای قاب اعمال می‌شود و باعث تغییرشکل دورانی واحد می‌گردد.