جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


A General Solution for Eccentric Loads on Weld Groups
ناموجود
رایگان

A General Solution for Eccentric Loads on Weld Groups


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
در این مقاله راهکارعمومی برای بارهای با خروج از مرکزیت به اتصال جوشی ارائه می‌شود. روش‌های پیشین برای انجام طراحی به این صورت می‌باشد که بار مربوطه به مرکز گروه جوش منتقل شده و یک لنگر در صفحه جوش به این نیرو اعمال می‌شود. در ویرایش هفتم AISC، همانند ویرایش‌های قبلی، همچنین روندی برای ایجاد جداولی که مقادیر مجاز بار با خروج از مرکزیت را ارائه می‌دهد، استفاده می‌شود.