جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


ناموجود
۳۵,۰۰۰ریال

ناشر:
نویسنده:
سال انتشار:
۱۳۹۳
تعداد صفحه:
۱۹۱
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
امروزه دانش مهندسي خاك وپي و ژئو تكنيك در زمينه هاي مهار گودبرداري ، كنترل گسيختگي شيروانيها و حفر ترانشه ها و تونلها ، بهسازي و مقاوم سازي خاك و فونداسيون ، تراكم ، تحكيم و تثبيت خاك متحول شده و روشهاي نوين و ابداعي در قلمرو آن ظاهر شده است. در ایبوک؛ روشهاي مختلف گودبرداري با تكيه بر گودبرداري با شمع كوبي و ميخ كوبي و غیره بیان شده است.