جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان (ویرایش دوم)
ناموجود
ناموجود

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان (ویرایش دوم)


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۴
تعداد صفحه:
۵۱۰
ویرایش/شماره چاپ:
هفتم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
آنچه در این کتاب می خوانید : - مشخصات اساسی و طیقه بندی خاکها - تراکم - تنش در خاک - نشست - ظرفیت نهایی بارپذیری خاک - مقاومت مجاز خاک - روش تحلیلی و اساسی ظرفیت بار پذیری و مقاومت مجاز - سنگها و طیقه بندی آنها - نواع دیوار های حائل - مبانی گوربرداری و ساز های نکگهبان - مبانی طراحی ساز های نگهبان خرپایی - طراحی و اجرای سازه های نگهبان خرپایی - نمودارهای کمک طراحی تعیین نوع سازه نگهبان - نقشه های ساز های نگهبان خپایی - مثال های طراحی و کاربردی - ضوابط و دستور العمل های گود برداری حفر چاه و اجرای سازه های نگهبان - برخی از قوانین مرتبط با گو برداری و ایمنی - فرم های بازبینی گودبرداری و ساز های نگهبان - دستورالعمل اجرایی گودبرداریهای ساختمانی - تست های آزمون نظام مهندسی