جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


تحلیل غیرخطی وطراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح
۳۵۰,۰۰۰ریال
ناموجود

تحلیل غیرخطی وطراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح


نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۶
تعداد صفحه:
۳۰۰
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
در بازبینی های اخیر بر روند طراحی حالت حدی اعضای بتن مسلح تأکید بیشتر بر روش مبتنی بر عملکرد میباشد. این روش طراحی لرزه ای نیازمند درک صحیحي از رفتار غیرخطی اعضا می باشد. با توجه کمبود مراجع معتبر در زمینه آنالیز و طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح با رویکرد عملکردی در کشور و نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین جامعه مهندسین به مفاهیم بنیادین مربوطه نویسندگان را بر آن داشت تا به تدوین مجموعه ای در این زمینه همت گمارند. عمده مطالب کتاب حاضر از کتاب “Seismic Design Aids for Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Structures” اقتباس شده است. در کتاب حاضر با توجه به مثال ها و برنامه هاي کامپیوتري تلاش شده پیچیدگي هایي که در ارزیابي برخي پارامترهاي ورودي پایه براي آنالیزهایي غیرخطی مورد نیاز می باشد، ساده سازي و شفاف سازي نماید. لزوم طراحي ایمن سازه بدلیل افزایش در خسارت ساختمان ها در طي زلزله هاي اخیر در حال تبدیل شدن به یك نگرانی و دلواپسی قابل ملاحظه در نزد جامعه مهندسي می باشد.