جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


A Design Aid for Connection Angle Welds Subjected to Combined Shear and Axial Loads
ناموجود
رایگان

A Design Aid for Connection Angle Welds Subjected to Combined Shear and Axial Loads


ناشر:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
موضوع مورد بحث، طراحی اتصالات جوشی با نبشی جان، تحت تاثیر همزمان نیروی برشی و نیروی محوری است. ویرایش هشتم راهنمای AISC جداولی را ارائه می‌دهد که راهنمای تحلیل و طراحی انواع مختلف اتصالات جوشی تحت بارهای با خروج از مرکزیت می‌باشد. که جداول ۱۹ تا ۲۶ شامل این اطلاعات بوده و جداول ۳ و ۴ برای اتصالات جووشی با نبشی جان می‌باشد. در تمام این جداول گرچه بار با خروج از مرکزیت به جوش وارد می‌شود، ولی در راستای یکی ازمحورهای اصلی خطوط جوش می‌باشد.