جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


سازه های بتن آرمه (جلد دوم)
۵۳۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

سازه های بتن آرمه (جلد دوم)


مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
۷۶۸
ویرایش/شماره چاپ:
بیست و هفتم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
فهرست مطالب فصل ۱۱ پيوستگي فولاد و بتن، طول مهاري و وصله‌ي ميلگرد ۱۱-۱ مقدمه۱ ۱۱-۲ تنش‌هاي پيوستگي ۱۱-۲-۱ پيوستگي مهاري ۱۱-۲-۲ پيوستگي خمشي ۱۱-۳ آزمايش تعيين مقاومت پيوستگي ۱۱-۴ انتقال تنش‌ پيوستگي و ترك‌ خوردگي و شكست مربوط به آن ۱۱-۵ طول مهاري مستقيم در آيين‌ نامه ۱۱-۵-۱ طول مهاري ميلگرد تحت كشش ۱۱-۵-۲ طول مهاري ميلگرد تحت فشار ۱۱-۵-۳ طول مهاري ميلگردهاي گروهي ۱۱-۵-۴ مهار شبكه‌ي جوش شده در كشش ۱۱-۶ قلاب استاندارد و مهاري آن ۱۱-۶-۱ نحوه‌ي عملكرد قلاب در كشش ۱۱-۶-۲ شرايط قلاب استاندارد ۱۱-۶-۳ طول مهاري قلاب استاندارد در كشش ۱۱-۷ ميلگرد آجدار سر دار و مهاری آن ۱۱-۸ طول مهاري به روش طراحی در حالات حدی ۱۱-۸-۱ طول مهاری ميلگردها و سيم‌هاي كششي به طور مستقيم ۱۱-۸-۲ طول مهاری ميلگرد تحت فشار ۱۱-۸-۳ طول مهاری در گروه ميلگردها ۱۱-۸-۴ مهار شبكه‌هاي جوش شده از سيم‌هاي آجدار يا صاف در كشش ۱۱-۸-۵ قلاب استاندارد ۱۱-۸-۶ طول مهاری ميلگردهاي قلاب‌دار در كشش ۱۱-۹ قطع و خم ميلگردهاي خمشي و مهار آن‌ها ۱۱-۹-۱ تعيين محل قطع ميلگردهاي خمشي به صورت تئوري ۱۱-۹-۲ تعيين محل قطع عملي ميلگردهاي خمشي ۱۱-۹-۳ تعيين محل قطع يا خم ميلگردهاي خمشي در تيرهاي سراسري ۱۱-۱۰ ضوابط مهار فولادهاي خمشي بر مبنای طراحی به روش حدی ۱۱-۱۱ مهار فولاد جان ۱۱-۱۱-۱ مهار قلاب و خاموت باز ۱۱-۱۱-۲ مهار خاموت U شكل از سيم‌هاي جوش شده ۱۱-۱۱-۳ مهار ميلگردهاي طولي خم شده ۱۱-۱۱-۴ مهار خاموت بسته ۱۱-۱۲ وصله‌ي ميلگرد ۱۱-۱۲-۱ وصله‌ي پوششي ۱۱-۱۲-۲ وصله‌ي پوششي در ميلگردهاي انتظار ستون ۱۱-۱۳ وصله‌ي جوشي، وصله‌ي مكانيكي و وصله‌ي اتكايي ۱۱-۱۳-۱ كلياتي در مورد وصله‌ي جوش شده و پيش‌ گرم كردن ميلگرد ۱۱-۱۳-۲ انواع اتصال جوشي در ميلگرد ۱۱-۱۳-۳ تنش‌هاي مجاز در جوش ميلگرد و اندازه‌ي مؤثر آن ۱۱-۱۳-۴ وصله‌ي مكانيكي ۱۱-۱۳-۵ مقاومت لازم براي وصله‌هاي جوشي و مكانيكي ۱۱-۱۳-۶ وصله‌هاي با انتهاي اتكايي مسائل مراجع انتخابي فصل ۱۲ قابليت بهره برداري ـ كنترل ترك، خيز و ارتعاش ۱۲-۱ مقدمه ۱۲-۲ ترك‌ خوردگي عضو بتن آرمه ۱۲-۲-۱ انواع ترك در عضو بتن آرمه ۱۲-۲-۲ نحوه‌ي ايجاد ترك ناشي از كشش در بتن آرمه ۱۲-۳ تعيين عرض ترك خمشي ۱۲-۴ كنترل ترك در آيين ‌نامه ۱۲-۵ خيز در اعضاي خمشي بتن آرمه ۱۲-۶ خيز الاستيك تير بتن آرمه ۱۲-۶-۱ تغيير سختي خمشي مقطع بتن آرمه ۱۲-۶-۲ تغيير سختي خمشي در طول تير ۱۲-۶-۳ سختي خمشي مؤثر تير ۱۲-۶-۴ تعيين خيز الاستيك ۱۲-۷ كنترل خيز در آيين ‌نامه ۱۲-۷-۱ حداقل ضخامت تير جهت عدم لزوم محاسبه‌ي تغيير مكان ۱۲-۷-۲ محاسبه‌ي خيز آني ۱۲-۷-۳ محاسبه‌ي خيز دراز مدت ۱۲-۷-۴ كنترل خيز ۱۲-۷-۵ كنترل تغيير شكل در آيين ‌نامه‌هاي مبتنی بر طراحی به روش حدی ۱۲-۸ ارتعاش در سازه مسائل مراجع انتخابي فصل ۱۳ تحليل قاب بتن آرمه،تير پيوسته و دال يك ‌طرفه و باز توزيع لنگر ۱۳-۱ مقدمه ۱۳-۲ آناليز الاستيك قاب بتن آرمه ۱۳-۲-۱ نحوه‌ي مدل كردن سازه‌ي بتن آرمه ۱۳-۲-۲ سختي اعضاي بتن آرمه در مدل سازه‌اي ۱۳-۲-۳ نحوه‌ي قرار گرفتن بار زنده ۱۳-۲-۴ طول دهانه و تأثير پهناي تكيه‌گاه در طراحي اعضا ۱۳-۳ تركيبات بارگذاري و نمودار پوش نيروهاي داخلي ۱۳-۴ روش ضرايب لنگر و برش در تحليل تيرهای سراسری و دال­های يک طرفه ۱۳-۵ آناليز و طراحي دال‌هاي يك‌ طرفه ۱۳-۵-۱ تعريف دال يك ‌طرفه ۱۳-۵-۲ آناليز دال يك‌ طرفه ۱۳-۵-۳ طراحي دال يك‌ طرفه ۱۳-۵-۴ فولاد افت و حرارت در دال‌ها ۱۳-۶ دال يك‌ طرفه با تيرچه ۱۳-۷ باز توزيع لنگر ۱۳-۷-۱ مفهوم باز توزيع ۱۳-۷-۲ باز توزيع لنگرهاي منفي در اعضاي خمشي سراسري در آيين ‌نامه ۱۳-۷-۳ مقايسه‌ي باز توزيع لنگر به روش ACI ۳۱۸ با مفاهيم تئوری مسائل مراجع انتخابي فصل ۱۴ دال‌هاي دو طرفه، روش ضرايب و روش طراحي مستقيم ۱۴-۱ مقدمه ۱۴-۲ انواع دال دو طرفه ۱۴-۳ معادلات تعادل و آناليز الاستيك صفحات دال ۱۴-۴ روش ضرايب جهت آناليز دال‌هاي دو طرفه واقع بر تكيه گاه‌هاي سخت ۱۴-۵ روش ضرايب لنگر خمشي براي آناليز و طراحي دال‌هاي دو طرفه ۱۴-۶ روش طراحي مستقيم جهت آناليز و طراحي دال دو طرفه ۱۴-۶-۱ مفهوم قاب در روش‌هاي آيين ‌نامه‌اي ۱۴-۶-۲ اجزاي نوار دال ۱۴-۶-۳ نسبت سختي تير به دال ۱۴-۶-۴ ضخامت دال دو طرفه ۱۴-۶-۵ لنگر استاتيكي ضريب‌دار در يك دهانه ۱۴-۶-۶ روش طراحي مستقيم در آيين ‌نامه ۱۴-۶-۷ تقسيم لنگر بين اجزاي نوار دال يا دال- تير ۱۴-۶-۸ لنگر با ضريب در ستون‌ها ۱۴-۶-۹ پيچش در چشمه‌هاي كناري دال در روش طراحي مستقيم ۱۴-۷ برش در دال دو طرفه ۱۴-۷-۱ برش در دال دو طرفه‌ي با تير بين تكيه‌گاه‌ها ۱۴-۷-۲ برش در صفحات تخت يا دال‌هاي تخت ۱۴-۷-۳ ظرفيت برشی منگنه­ای بتن در دال بدون فولاد برشی ۱۴-۷-۴ خاموت برشي در دال بدون تير جهت افزايش ظرفيت برش دو طرفه ۱۴-۷-۵ گل ميخ­های سر دار ۱۴-۷-۶ کلاهک برشی ۱۴-۸ انتقال لنگر در اتصالات دال به ستون ۱۴-۸-۱ روش انتقال لنگر بين دال و ستون ۱۴-۸-۲ انتقال قسمتي از لنگر نامتعادل كه با عملكرد خمشي منتقل مي‌شود ۱۴-۸-۳ انتقال قسمتي از لنگر نامتعادل كه با عملكرد برشي منتقل مي‌شود ۱۴-۹ ملاحظات تكميلي در دال‌هاي دو طرفه ۱۴-۹-۱ جزئيات فولاد گذاري در دال‌هاي بدون تير ۱۴-۹-۲ ميلگردهاي گوشه ۱۴-۹-۳ مشخصات پهنه و سر ستون ۱۴-۹-۴ بازشو در دال ۱۴-۱۰ تعيين خيز دال‌هاي دو طرفه مسائل مراجع انتخابي فصل ۱۵ روش قاب معادل جهت تحليل دال دو طرفه ۱۵-۱ مقدمه ۱۵-۲ قاب معادل در سازه‌ي همراه با دال دو طرفه ۱۵-۲-۱ اعضاي قاب معادل ۱۵-۲-۲ ممان اينرسي و سختي اعضاي خمشي قاب ۱۵-۲-۳ سختي اعضاي پيچشي در قاب معادل ۱۵-۲-۴ مفهوم ستون معادل ۱۵-۲-۵ ترتيب بار زنده در قاب معادل ۱۵-۳ تحليل قاب معادل و تعيين لنگرهاي خمشي ۱۵-۳-۱ تحليل قاب‌ معادل به روش پخش لنگر ۱۵-۳-۲ اصلاح لنگرهاي خمشي حاصل از تحليل قاب معادل ۱۵-۳-۳ تقسيم لنگرهاي حاصل از تحليل قاب معادل بين اجزاي دال- تير ۱۵-۳-۴ تحليل قاب معادل تحت بارهاي قائم و جانبي به کمک كامپيوتر مسائل مراجع انتخابي فصل ۱۶ روش خط تسليم و روش نواري جهت تحليل دال‌هاي دو طرفه ۱۶-۱ مقدمه ۱۶-۲ تئوري خط تسليم و تعيين الگوي خطوط تسليم در دال دو طرفه ۱۶-۳ آناليز دال دو طرفه به روش خط تسليم ۱۶-۳-۱ ظرفيت خمشي دال در راستاي مورب نسبت به ميلگردها ۱۶-۳-۲ استفاده از اصل كار مجازي ۱۶-۳-۳ استفاده از خطوط تسليم با موقعيت تقريبي ۱۶-۳-۴ الگوي خط تسليم براي بارهاي متمركز و يا در اطراف يك ستون ۱۶-۳-۵ الگوي خط تسليم در گوشه‌هاي غير ممتد دال ۱۶-۴ طراحي دال دو طرفه به روش خط تسليم ۱۶-۵ روش نواري جهت آناليز و طراحي دال‌هاي دو طرفه مسائل مراجع انتخابي فصل ۱۷ طراحي پي ۱۷-۱ مقدمه ۱۷-۲ انواع پي و شالوده ۱۷-۳ توزيع تنش خاك در زير پي و تعيين تنش حداكثر ۱۷-۴ اصول كلي در طراحي پي ۱۷-۴-۱ تعيين ابعاد كف پي ۱۷-۴-۲ تعيين ضخامت پي ۱۷-۴-۳ طراحي ميلگردهاي خمشي ۱۷-۴-۴ انتقال نيرو از پاي ستون، ديوار يا پايه به پي ۱۷-۴-۵ كلاف‌هاي رابط بين پي‌هاي مجاور ۱۷-۵ طراحي انواع متداول پي ۱۷-۵-۱ طراحي پي منفرد ۱۷-۵-۲ طراحي پي ديوار ۱۷-۵-۳ طراحي پي مركب ۱۷-۵-۴ طراحي پي باسكولي ۱۷-۵-۵ طراحي پي نواري و شالوده‌ي مشبك ۱۷-۵-۶ طراحي شالوده‌ي گسترده ۱۷-۶ شالوده‌هاي متكي بر شمع مسائل مراجع انتخابي فصل ۱۸ طراحي ديوار ۱۸-۱ مقدمه ۱۸-۲ انواع ديوار ۱۸-۳ ضوابط عمومي ديوارها شامل ديوارهاي غير باربر ۱۸-۴ طراحي ديوارهاي باربر تحت فشار ۱۸-۴-۱ روش طراحي تجربي ۱۸-۴-۲ طراحي تحليلي ديوار به صورت عضو فشاري ۱۸-۴-۳ روش ديگر طراحي ديوارهاي لاغر - روش UBC ۱۸-۵ ضوابط ديوار بر اساس روش طراحی در حالات حدی ۱۸-۶ طراحي ديوارهاي برشي ۱۸-۶-۱ عملكرد ديوارهاي برشي ۱۸-۶-۲ طراحي ديوارهاي برشي در مقابل نيروهاي برشي ۱۸-۶-۳ طراحي ديوارهاي برشي در مقابل لنگر خمشي ۱۸-۷ ديوارهاي سازه‌اي (برشي) ويژه جهت طراحي در مناطق زلزله‌ خيز ۱۸-۷-۱ اجزاي مرزي در ديوارهاي سازه‌اي بتن آرمه‌ي ويژه ۱۸-۷-۲ فولاد گذاري برشي در ديوارهاي سازه‌اي بتن آرمه‌ي ويژه ۱۸-۷-۳ طراحي ديوارهاي سازه‌اي بتن آرمه‌ي ويژه در مقابل بار محوري و لنگر ۱۸-۷-۴ ديوارهاي برشي هم بسته و تيرهاي هم‌بند ۱۸-۷-۵ جرز ديوارها مسائل مراجع انتخابي واژه ‌نامه واژه ياب