جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


راهنمای استفاده از سنگدانه در بتن
ناموجود
ناموجود

راهنمای استفاده از سنگدانه در بتن


ناشر:
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۴
تعداد صفحه:
۹۲
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
بتن به عنوان یکی از مهمترین مصالح ساختمانی داراي اهمیت زیادي است. در کشور ما توجه کمی به کیفیت ساخت بتن در اجرا شده و این پدیده منجر به بی اثر شدن زحمات مهندسین محاسب می گردد. اطلاعات کم در زمینه ي ساختار بتن و نحوه اجرا، همواره به عنوان مشکل اساسی در اجراي بتن مطرح است. بتن از سه جز اصلی سیمان، آب و سنگدانه تشکیل شده است. با توجه به حجم زیاد سنگدان هها در بتن، معمولا خواص بتن تحت تاثیر آن ها قرار دارد. علاوه بر این، معمولا مهندسین به سنگدانه ب هعنوان مصالح مهمی نگاه نکرده و اثرات تعیین کننده این مواد را بر بتن نادیده م یگیرند. در این کتاب با توجه به گزارش کمیته ي ۲۲۱ انجمن بتن آمریکا، کتابی جهت آشنایی بیشتر با سنگدان هي بتنی تهیه شده است. این کتاب اطلاعاتی راجع به انتخاب و استفاده از مصالح سنگی در بتن ارائه می دهد. همچنین تاثیر خصوصیات مختلف سنگدانه ها بر خواص بتن تازه و سخت شده شرح داده شده و استاندار دهاي مربوط تبیین شده اند. این کتاب از ۷ فصل تشکیل شده است. در فصل اول با ارائه مقدمه اي، اطلاعات کلی سنگدانه ها یادآوري شده است. در فصل دوم به بررسی تاثیر خواص سنگدانه بر خواص بتن سخت شده و در فصل سوم به بررسی تاثیر مشخصات سنگدانه بر خواص بتن تازه پرداخته شده است. در فصل چهارم اثر نحوه فرآوري بر خواص سنگدانه بررسی شده و در فصل پنجم شرایط بررسی کیفیت بحث شده است. همچنین در فصل ششم به سنگدانه هاي بازیافتی و در فصل هفتم به سنگدان ههاي سنگین اشاره شده است.