جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


تئوری مسائل تحلیل سازه
۳۳۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

تئوری مسائل تحلیل سازه


ناشر:
جویبار
نویسنده:
سال انتشار:
۱۳۹۲
تعداد صفحه:
۵۷۸
ویرایش/شماره چاپ:
هفتم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
 تئوری و مسایل تحلیل سازه ها( ویرایش جدید) شامل خلاصه مطالب درسی و حل ۷۲۷ مسئله تحلیل سازه‌ها از کتاب‌های Norris وKassimali بر اساس SI فهرست مطالب فصل ۱ – تشخیص سازه ها فصل ۲ – خرپا فصل ۳ – نیروهای داخلی و رسم نمودارهای نیروی برشی ولنگر خمشی درتیرهاو قابها فصل ۴ – استفاده ازروش لنگر سطح و تیر مزدوج یا فرضی در محاسبه تغییرشکل تیرها فصل ۵ – استفاده از روش کار مجازی در محاسبه تغییر شکل تیرها، قابها و خرپاها فصل ۶ – خطوط تاثیر در سازه های معین فصل ۷ – کاربردهای خطوط تاثیر فصل ۸ – تحلیل سازه های نامعین بااستفاده ازروش سازگاری تغییر شکلهاو قضیه حداقل انرژی کرنشی فصل ۹ – روش شیب – افت درتحلیل قابها و تیرهای نامعین فصل ۱۰ – توزیع لنگر در تحلیل تیرها و قابهای نامعین فصل ۱۱ – سازه های متقارن فصل ۱۲ – ترسیم خطوط تاثیر سازه های نامعین فصل ۱۳ – روشهای تقریبی تحلیل قابهای مستطیلی فصل ۱۴ – تحلیل ماتریسی سازه ها پیوست الف – تحلیل ماتریسی سازه ها پیوست ب – لنگر خمشی، شیب و تغییر مکان تیرها تحت اثر شرایط بارگذاری مختلف پیوست ج – لنگرهای گیرداری